Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy ochrony prywatności użytkowników i jest realizowana w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku. Administratorem danych osobowych, zbieranych na stronie www.sindbad.pli jej podstronach, jest Sindbad Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-144), ul. Działkowa 4, za wyjątkiem zakupu usług przewozowych innych przewoźników, dla których administratorami danych osobowych są ci przewoźnicy.

 

Prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkowników jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Firma Sindbad ze szczególną troską dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników i wpływające na bezpieczeństwo danych.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

§  zawarcie i wykonanie umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 b) RODO), m.in.:

o    rozpoczęcie procesu zakupu oferowanej usługi i sam jej zakup,

o    wykonanie usługi,

o    zapewnienie odpowiedniej jakości usługi,

o    konieczność przekazania istotnych informacji dotyczących usługi.

§  wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c) RODO), m.in.:

o    wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

o    udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami,

o    udzielanie informacji, do którego wprost jesteśmy zobowiązani z przepisów prawa.

§  wykonanie czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f) RODO), m.in.:

o    obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,

o    wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,

o    marketing bezpośredni produktów własnych,

o    tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co obejmuje w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych,

o    wsparcie obsługi, w tym badania satysfakcji po zrealizowaniu usługi oraz dostosowanie obsługi w oparciu o zakupione dotychczas usługi lub złożone reklamacje.

§  wykonanie czynności wynikających z udzielonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a) RODO).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Każda wyrażona przez Państwa zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi, to będziemy te dane przechowywać do wykonania usługi i przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane będą w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

Dane, które należy nam podać

  • Zakup biletu:W celu zakupu biletu autokarowego przewozów międzynarodowych niezbędne jest podanie Imienia i Nazwiska pasażera - jest to wymóg ustawowy. Podanie daty urodzenia jest warunkiem zawarcia umowy ze zniżką wynikającą z wieku. Odmowa podania daty urodzenia nie uprawnia do zakupu biletów w taryfach Dziecko, Młodzież lub Senior. Podanie numeru telefonu jest wymogiem umownym i jest konieczne do należytego wykonania umowy. Odmowa podania numeru telefonu podczas zakupu biletu naraża pasażera na niepoinformowanie go o istotnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących jego podróży np.: o opóźnieniach, o zmianach godzin w rozkładzie jazdy, o zmianach miejsca przystanku, o pozostawionym bagażu. Niektóre informacje wymagają natychmiastowego kontaktu z naszej strony z pasażerem, co nie jest najczęściej możliwe przy wykorzystaniu podawanego nam również do tych celów adresu e-mail. Dla wygody i sytuacji koniecznych (np. gdy jeden telefon jest dostępny tylko w kraju, a drugi tylko za granicą) udostępniono również możliwość podania drugiego numeru telefonu, jednak podanie drugiego numeru nie jest konieczne pod warunkiem, że ten pierwszy numer będzie względnie cały czas dostępny
  • Zakup polisy do biletu:Podanie Imienia i Nazwiska oraz daty urodzenia jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy na zakup polisy ubezpieczeniowej wynikającym z warunków ubezpieczyciela.
  • Wystawienie faktury:Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: Imię i Nazwisko oraz adres – jest to wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.
  • Karta Stałego Klienta: Do założenia Karty Stałego Klienta konieczne jest podanie Imienia i Nazwiska, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego, dzięki czemu prowadzimy korespondencję z klientem (np. wysyłka wystawionej karty) i możemy go jednoznacznie zidentyfikować. Podanie tych danych jest warunkiem przystąpienia do programu. Podanie daty urodzenia, adresu e-mail i drugiego numeru telefonu i jest dobrowolne, ale zalecane. W przypadku niepodania daty urodzenia nie będzie możliwości skorzystania ze zniżki na Kartę Stałego Klienta bez pamiętania jej numeru. Pocztą elektroniczną na bieżąco komunikujemy się wysyłając różne informacje takie jak: informacja o przyznaniu karty, o warunkach uczestnictwa w programie, o zmianach w regulaminie itp. Brak dodatkowego numeru telefonu spowoduje, że, jeśli jest on istotny, nie zaciągnie się automatycznie z kartoteki KSK przy zakupie biletu tylko trzeba będzie pamiętać go podać.
  • Profil klienta: Do założenia konta klienta wymagane jest tylko podanie adresu email jako identyfikatora użytkownika, jednocześnie jako adresu weryfikującego posiadacza konta poczty elektronicznej. Podanie wszystkich pozostałych danych osobowych (łącznie z imieniem i nazwiskiem) jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że niewypełnienie danych osobowych utrudni korzystanie z dostępnych funkcji wynikających z posiadania profilu. Więcej w zakładce Pomoc, po zalogowaniu do profilu.

Odbiorcy danych osobowych

 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie m.in.: agentom pośredniczącym w sprzedaży oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, firmom pośredniczącym w obsłudze klienta, firmom ubezpieczeniowym, które Państwa ubezpieczają, innym przewoźnikom jeśli zapewniają transport w Państwa podróży, dostawcom usług płatniczych, firmom zapewniającym obsługę pilotów na pokładzie autokarów, którymi Państwo podróżujecie, podmiotom świadczącym usługi doradczo-konsultingowe, audytowe lub pomoc prawną oraz firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe. Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i w zakresie w jakim zostanie im to przez nas określone lub niezależnie, mogą stać się administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak wtedy podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako administratora, w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez te podmioty.

 

Przysługujące Państwu prawa

 

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowania danych (poprawienia ich); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenia przetwarzania danych (np. niewykonywania pewnych operacji na danych lub nieusuwania danych); przeniesienia danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Aby skorzystać z tych praw należy złożyć wniosek u agenta oferującego nasze usługi lub przez formularz na stronie www.sindbad.pl lub dzwoniąc pod numer naszej Infolinii. To w jakim stopniu będziecie mogli Państwo skorzystać z powyższych praw zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu przetwarzania. Do złożenia wniosku, możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Niezależnie, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, to przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (takim jak np. profilowanie), a które mogłyby wywołać wobec Państwa skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

Cookies

 

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

Local Storage

 

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

 

Z plików cookies i Local Storage korzystamy w celach:

§  świadczenia usług;

§  dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

§  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

§  utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

§  prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

§  realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

§  zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

§  zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

§  określania ustawień dla różnych typów plików cookies;

§  blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

§  Internet Explorer

§  Mozilla Firefox

§  Chrome

§  Opera
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies lub local storage mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszych usług.

 

Informacje kontaktowe

Nasze dane kontaktowe: Sindbad Sp. z o.o., ul. Działkowa 4, 45-144 Opole. Infolinia: tel. +48 77 443 44 44 lub 801 22 33 44 (informacja o numerach w krajach poza Polską dostępna jest na stronie www.sindbad.pl w sekcji Kontakt).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Sindbad Sp. z o.o. do konaktu w sprawie przetwarzanie Państwa danych osobowych: dpo@sindbad.pl