Regulamin korzystania z WiFi

Regulamin korzystania z usług Wi-Fi

 

Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi, Prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z usługi Wi-Fi oznacza Państwa zgodę na poniższej zamieszczony regulamin. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na obowiązywanie tych warunków, uprzejmie prosimy o niekorzystanie z usługi Wi-Fi.

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego WiFi (Usługa) udostępnionego przez Sindbad Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Działkowa 4,45-144 Opole (Operatora) dla Użytkowników.

 

2. Użytkownik po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu będzie kierowany na stronę wifi.sindbad.pl.
z możliwością dalszego swobodnego korzystania z Usługi.

 

3. Usługa udostępniana jest bezpłatnie.

 

4. Korzystanie z Usługi możliwe jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
a. czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,
b. opłaty powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z płatnych serwisów lub pobierania na urządzenia przenośne płatnych aplikacji
c. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
d. szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
e. za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie

 

6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności
za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.

 

7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

 

8. Transmisja radiowa Usługi nie jest szyfrowana.

 

9. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.

 

10. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi do następujących celów:
a. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej ,której Użytkownik nie jest uprawniony,
b. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
c. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
d. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
e. odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,
f. obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
g. usiłowanie nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących
w posiadaniu innych Użytkowników,
h. usiłowanie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (zmiana adresu IP, stosowanie tuneli itp.),
i. dalsze udostępnianie sygnału przez stosowanie repeaterów, routerów, itp.,
j. korzystanie z aplikacji p2p, dalsze udostępnianie usługi, uruchamianie serwerów
na urządzeniach podłączonych do Usługi,
k. wszelkich innych działań, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne
dla funkcjonowania sieci lub łamiące prawo.

 

11. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Operator ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.

 

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści
i inną zawartość przesyłanych wiadomości.

 

13. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

14. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.

 

15. Operator może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się
na komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich
z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.

 

16. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

 

17. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

 

18. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku.

 

19. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.sindbad.pl/dokumenty-do-pobrania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 

20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 

Uwagi  dotyczące funkcjonowania świadczonej usługi prosimy kierować:

 

Sindbad sp. z o.o.
ul. Działkowa 4
45-144 Opole
wifi@sindbad.pl
tel.: +48 77 443 44 44 (Codziennie w godz. 7-23)